Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti

JT International spol. s r.o.

se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00

IČ: 17047587

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1537

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.logicvapes.cz

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti JT International spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00, IČ: 17047587, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1537 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou starší 18 let (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, jejímž předmětem je zboží z tohoto internetového obchodu (dále jen „zboží“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese logicvapes.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Přístup na webové rozhraní obchodu je povolen pouze osobám starším 18 let.
 2. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, ve kterých je kupující právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Na základě uzavřené kupní smlouvy je prodávající povinen kupujícímu dodat zboží, které je předmětem kupní smlouvy, a kupující je povinen zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

 

II. Registrace

 1. Pro nákup na webové stránce je nutná registrace a vytvoření uživatelského účtu kupujícím. K registraci a vytvoření uživatelského účtu je oprávněna pouze osoba straší 18 let.
 2. Pomocí uživatelského účtu může kupující provést objednávku zboží.
 3. Nabízené zboží obsahuje vysoce návykovou látku nikotin, je elektronickou cigaretou, náplní do ní nebo je příslušenstvím k elektronické cigaretě.
 4. Kupující je při registraci povinen uvádět správně a pravdivě všechny své údaje a po jakékoliv jejich změně je povinen tyto údaje neprodleně aktualizovat.
 5. Přístup k uživatelskému účtu je kupující povinen zabezpečit personalizovaným uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně svého uživatelského jména a hesla a také ohledně jakýchkoliv dalších informací, které jsou nezbytné k přístupu do jeho uživatelského účtu
 6. Kupující není oprávněn svůj uživatelský účet jakkoliv zpřístupnit třetí osobě.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit uživatelský účet, zejména pak v případě, že od posledního přihlášení do uživatelského účtu kupujícím uběhlo více, než 36 měsíců.
 8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

III. Nabídka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouvu s prodávajícím může uzavřít pouze osoba starší 18 let. Věk kupujícího bude ověřen dle platného dokladu s fotografií při dodání zboží. Výslovně se zakazuje nákup zboží ve prospěch osoby mladší 18 let.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. objednávaném zboží a jeho množství;
  2. kupní ceně zboží;
  3. způsobu úhrady kupní ceny zboží a
  4. místě dodání a požadovaném způsobu dodání objednávaného zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

 1. Vyplnění a odeslání objednávky dle čl. II. odst. 3 těchto podmínek je považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy (nabídku) ve smyslu ust. § 1731 OZ. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 2. Pokud prodávající po obdržení objednávky tuto objednávku kupujícímu potvrdí emailem na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce, dochází k uzavření kupní smlouvy. V případě, že prodávající kupujícímu objednávku nepotvrdí na elektronickou adresu kupujícího do 5 pracovních dnů od jejího obdržení, kupní smlouva nevznikne.

IV. Kupní cena

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  1. dobírkou v místě určeném kupujícím v objednávce;
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodávkou zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 5. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

V. Dodací podmínky

 1. Dodací podmínky
 2. Prodávající je povinen dodat zboží prostřednictvím smluvního dopravce na místo dodání uvedené v objednávce, a to dle volby kupujícího.
 3. Objednané zboží je povinen převzít kupující vždy osobně. Při převzetí zboží je kupující povinen předložit dopravci platný doklad s fotografií, dle kterého lze ověřit věk kupujícího. Odmítnutí předložení platného dokladu s fotografií ze strany kupujícího dopravci, zakládá důvod pro okamžité odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího.
 4. Lhůta pro dodání se stanoví v délce max. 7 pracovních dnů ode dne vzniku kupní smlouvy, přičemž prodávající splní povinnost dodat zboží kupujícímu v této lhůtě jeho dodáním do příslušné provozovny prodávajícího, případně předáním zboží prvnímu dopravci v případě způsobu dodání zboží na jiné místo, než do provozovny prodávajícího.
 5. Nebezpečí škody na výrobcích přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
 6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
 3. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Kupující bere na vědomí, že v souladu s ustanovením
  1837 písm. g) OZ není z hygienických důvodů možné odstoupit od koupě náplní Logic Compact E-liquid, u kterých byl jakýmkoli způsobem porušen nebo otevřen celofánový obal.
 4. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14denní lhůtě. Formulář pro odstoupení od smlouvy je k dispozici zde. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
 5. Odstoupí-li kupující od koupě zboží dle čl. VI. odst. 1. obchodních podmínek (toto se nevztahuje na odstoupení od koupě náplní Logic Compact E-liquid dle čl. VI. odst. 3. obchodních podmínek), které již bylo použito nad rámec běžného prohlédnutí a obvyklého vyzkoušení funkčnosti, je kupující povinen prodávajícímu na jeho výzvu uhradit rozdíl mezi cenou nového zboží a obvyklou cenou zboží vraceného.
 6. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
 7. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 8. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
 9. Prodávající je oprávněn kdykoli odstoupit od kupní smlouvy zejména, pokud se ukáže, že kupující je osobou mladší 18 let, tedy zejména, zjistí-li se, že kupující je mladší 18 let při kontrole věku při předání zboží dopravcem. Stejně tak je prodávající oprávněn kdykoli odstoupit od kupní smlouvy, pokud se ukáže, že zboží bylo zakoupeno ve prospěch osoby mladší 18 let. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud si kupující objednané zboží ve stanovené lhůtě nepřevezme, nebo v případě, že se jím objednané zboží již nevyrábí či nedodává. Prodávající je v takovém případě oprávněn odstoupit pouze oznámením, které bude kupujícímu doručeno alespoň stejnou formou, jakou bylo kupujícímu odesláno potvrzení o přijaté objednávce, a do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je prodávající povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky.

VII. Práva z vadného plnění

 1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
 2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 3. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady a reklamačního procesu upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Pravidla ochrany osobních údajů kupujícího, včetně pravidel pro zasílání sdělení a užití cookies, jsou uvedena zde.

IX. Závěrečná ustanovení

 

 1. Vztahy a případné spory vzniklé na základě kupní smlouvy budou řešeny výhradně podle práva České republiky a rozhodovány příslušnými soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitelů vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Stane-li se některé ustanovení obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, použije se namísto něho takové ustanovení, jehož smysl se mu co nejvíce podobá. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení. Jakékoliv změny či dodatky kupní smlouvy nebo obchodních podmínek vyžadují písemnou (včetně elektronické) formu.
 3. Kupující, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce, která také vykonává dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Kupující uzavřením kupní smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 7. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 8. Nedílnou součástí obchodních podmínek je též reklamační řád a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 9. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15. 11. 2019