Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

společnosti

JT International spol. s r.o.

se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00

IČ: 17047587

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1537

pro zboží zakoupené prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.logicvapes.cz

 

I. Úvodní ustanovení

 

 1. Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) obchodní společnosti JT International spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00, IČ: 17047587, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1537 upravuje uplatňování práv z vadného plnění a reklamačních nároků vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“), jejímž předmětem je koupě výrobku Logic Compact, příslušenství k němu či náplním do něj (dále jen „zboží“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, jejímž předmětem je zboží z tohoto internetového obchodu (dále jen „zboží“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese logicvapes.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Kupující je spotřebitel – fyzická osoba starší 18 let, která je s prodávajícím ve smluvním vztahu, tj. uzavřela s prodávajícím smlouvu o koupi zboží.
 3. V případě podezření na vadu zboží, kupující kontaktuje bezplatnou infolinku prodávajícího na telefonním čísle 800 200 124, přičemž uvede bližší informace o zjištěné závadě. Prodávající poskytne kupujícímu nezbytnou podporu při odstraňování závady a v případě, že závada nebude tímto způsobem odstraněna, je kupující oprávněn uplatnit svou reklamaci následujícím způsobem:
  1. poštou na zákaznické oddělení prodávajícího (pouze v případě zařízení Logic Compact, USB nabíjecího kabelu a náplní Logic Compact 2 ks)
 4. Při reklamaci výše uvedené osoby budou prodávajícím výslovně zmocněny k tomu, aby kupujícímu vydali písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje s tím, že zákazníkovi je vždy nabídnuta výměna vadného zboží za bezvadné, tj. kus za kus. Tím nejsou dotčeny ostatní nároky kupujícího z vad zboží.

II. Jakost při převzetí

 1. Prodávající spotřebiteli odpovídá, že koupená věc nemá při převzetí vady, tedy zejména že:
  1. zboží má vlastnosti, které prodávající ve vztahu k věci popsal na obalu věci či v přiloženém návodu k obsluze;
  2. zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
  3. věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
  4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

III. Práva z vadného plnění

 1. Pokud převzaté zboží zejména nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. V takovém případě má kupující:
  1. právo na bezplatnou opravu;
  2. právo na dodání nové věci nebo výměnu její součásti, pokud se vada týká pouze jeho součásti. Toto právo lze využít jen tehdy, je-li to vzhledem k povaze vady přiměřeným řešením reklamace (např. jedná-li se o neodstranitelnou vadu). Toto právo má kupující rovněž v případě, vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (nejméně třetí (3) reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá (4) pro odlišné závady), nebo má-li zboží větší počet vad (nejméně tři (3) vady současně), pro které nelze věc řádně užívat;
  3. právo na odstoupení od kupní smlouvy. Toto právo lze využít jen tehdy, není-li možné věc opravit, ani dodat novou či případně provést výměnu její součásti. Dále je možné toto právo využít i v případě, že má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat;
  4. právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Toto právo lze využít, neuplatní-li kupující některé z práv z vadného plnění uvedených v článcích a) a b), ačkoliv mu na něj vznikne nárok, jakož i v případě, kdy prodávající nemůže plnit či neplní své povinnosti vyplývající z práv z vadného plnění.
 2. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na zboží prodávané za nižší cenu z důvodu existence vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře opotřebení, nebo na vadu, kterou zboží mělo již při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 3. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění do dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží. Je-li však na zboží uvedené datum spotřeby, zkracuje se tato lhůta pouze do tohoto data. Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu (tj. uplatnit reklamaci) bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Výluky

 1. Práva z vad se nevztahují mimo jiné na vady:
  1. běžným opotřebením, neodborným zacházením (včetně neoprávněných zásahů do věci) a  použitím v  rozporu s  příslušnými návody k obsluze;
  2. způsobené vnějšími vlivy (zejména přepětím v elektrické síti či přírodními vlivy);
  3. způsobené kupujícím či třetími osobami.

Vyřízení reklamace

 1. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady a kupujícím požadovaný způsob vyřízení.
 2. Na stav reklamačního řízení se kupující může informovat v kontaktech uvedených na reklamačním protokolu, který mu prodávající při příjmu výrobku do reklamačního řízení vystaví.
 3. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout bezodkladně, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů, případně v této lhůtě informovat kupujícího o tom, že k rozhodnutí je potřebné odborné posouzení. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se s kupujícím písemně jinak. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a zakládá kupujícímu právo na odstoupení od smlouvy.
 4. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.
 5. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.