Prohlášení REACH

Prohlášení týkající se látek vzbuzujících mimořádné obavy dle nařízení REACH
společnosti
JT International spol. s r.o.
se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00
IČ: 17047587

Dne 1. června 2007 vstoupilo v účinnost nařízení č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). V souladu s nařízením REACH vznikají společnostem působícím v EU určité povinnosti jakožto výrobcům, dovozcům nebo dodavatelům. Jedním z klíčových požadavků zmíněného nařízení je sdělování informací o látkách, které jsou obsaženy v produktech společností (článek 33 nařízení).

Článek 33: Informace pro příjemce předmětů a spotřebitele

Článek 33 nařízení REACH vyžaduje, aby dodavatelé informovali příjemce předmětů a reagovali na dotazy spotřebitelů, jestliže předmět obsahuje látku vzbuzující mimořádné obavy (LVMO), která je uvedena na seznamu zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA), v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních.

V souladu s požadavky nařízení REACH a s cílem zajistit bezpečné používání produktu vás společnost JTI tímto informuje o přítomnosti následující látky LVMO, která je obsažena v produktech Logic v koncentraci převyšující 0,1 % hmotnosti:

Látka č. CAS Konkrétní dotčený předmět a jeho uplatnění
Informace k bezpečnému používání
Olovo 7439−92−1

Mosazné součásti, konektory a rezistory elektronické cigarety ‚Logic Compact‘

Úkolem této látky je zlepšovat elektrickou vodivost, zvyšovat odolnost vůči korozi a usnadňovat výrobu materiálů.

Nepředpokládá se žádný kontakt s danou látkou, neboť je součástí slitiny mosazi a příslušné části jsou kryty povrchovou vrstvou.

V souladu s evropskou směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) nesmějí být zařízení Logic po uplynutí jejich životnosti likvidována společně s ostatním domovním odpadem. Informace o správné likvidaci produktu najdete v pokynech dle směrnice WEEE, které jsou přiloženy k dodanému produktu.

1,3−propan sulton 1120−71−4

Elektrolyt do baterií produktu Logic Compact obsahuje 1,3-propan sulton v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních

Uplatnění: elektrolyt v baterii

V souladu s evropskou směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) nesmí být kompaktní baterie v produktu Logic po uplynutí její životnosti likvidována společně s ostatním domovním odpadem. Informace o správné likvidaci a recyklaci produktu najdete v pokynech dle směrnice WEEE, které jsou přiloženy k dodanému produktu.

 

Společnost JTI si vyhrazuje právo toto sdělení aktualizovat a upravit, pokud to bude považovat za nezbytné a vhodné.

Bližší informace o nařízení REACH lze získat na internetových stránkách agentury ECHA

Seznam látek pro případné zahrnutí mezi látky LVMO je možné najít na internetových stránkách agentury ECHA